Slavia pojišťovna si v prvním pololetí 2018 drží svůj vzestupný trend z předchozího roku. Přestože zaznamenala v měsíci červnu rekordní nárůst hlášených škodních událostí, jejichž hodnota se vyšplhala až na 52 milionů korun, stoupl její zisk ve druhém čtvrtletí o 3 miliony korun. „V prvním čtvrtletí rostla Slavia pojišťovna zejména v segmentu podnikatelského pojištění, ale příznivý vývoj zaznamenala i v ostatních oblastech pojistného trhu. Za první pololetí eviduje pojišťovna nárůst o 16 % v pojištění majetku a odpovědnosti občanů,“ komentuje výsledky Karel Waisser, generální ředitel Slavia pojišťovny.

Slavia pojišťovna zaznamenala příznivý vývoj již v minulém roce, počet uzavřených smluv tehdy kontinuálně rostl, což mělo za následek meziroční zvýšení předepsaného pojistného o 9,6 procent (na 773,4 milionů Kč). Hospodářský výsledek pojišťovny v roce 2017 byl kladný, tj. Slavia pojišťovna dosáhla čistého zisku 50,3 milionů Kč. „Pozitivní vývoj potvrdily výsledky prvního čtvrtletí tohoto roku, kdy nárůst o 21,6 % zaznamenal segment podnikatelského pojištění, a vzestupný trend jsme evidovali také v dalších oblastech pojištění. Příznivý vývoj pokračuje i nadále, přestože ve druhém čtvrtletí pojišťovna zaregistrovala škodní události, jejichž objem byl nejvyšší od ledna 2016. Bezprecedentní míry dosáhly především u požárů,“ rekapituluje Karel Waisser.

„Zvýšený počet pojistných událostí způsobených ohněm potvrzují i statistiky Hasičského záchranného sboru České republiky, které má Slavia pojišťovna k dispozici. Podle nich je výskyt požárů dlouhodobě o 70 % vyšší, než je standardní denní průměr,“ uvádí Karel Waisser a dodává, že další frekventovanou oblastí vyplácení pojistného plnění se staly i škody způsobené specifickou činností průmyslového provozu. Celková cena všech hlášení škodních událostí dosáhla v měsíci červnu výše 52 milionů korun. Pojišťovna touto skutečností zaznamenala meziroční nárůst pojistných událostí o 25 % v porovnání s druhým čtvrtletí roku 2017. O finanční stabilitě společnosti svědčí, že přes tuto nepříznivou situaci dokázala navýšit i v tomto nepříznivém období zisk o cca 3 miliony Kč.

Pojišťovna rostla i v ostatních segmentech trhu. „Co se týče majetku, lidé se pojišťují zejména pro případ vloupání, krádeže osobních věcí a živelných pohrom. Spousta jich má ale zkušenost i s poškozením svého domova v souvislosti s technickými závadami,“ uvádí Karel Waisser. Nárůst v oblasti pojištění odpovědnosti sleduje trend posledních let, kdy si lidé silněji uvědomují, že se mohou lehce dostat do situace, kdy budou řešit škodu, kterou buď oni, nebo někdo další z jejich rodiny, způsobí někomu jinému. „Nejčastěji se setkáváme se škodami souvisejícími s provozem domácnosti včetně vodovodních škod a se škodami zaviněnými dětmi a zvířaty nebo způsobenými při rekreaci a sportu,“ uvádí Karel Waisser.

Na úspěchu Slavia pojišťovny má nezanedbatelný podíl optimalizace vnitřních procesů, jimž věnovala zvýšenou pozornost v minulém roce, a zároveň důraz na důslednost i inovativnost. „Slavia pojišťovna se řídí legislativními požadavky Solvency II podle směrnice Evropského parlamentu a Rady. Svědomitě se věnujeme řízení rizik a tvoření rezerv. Zrychlujeme likvidace pojistných událostí, a to se zobrazuje na růstu počtu obchodních partnerů i na spokojenosti našich klientů. Současně ale kontinuálně zavádíme nové produkty a jako menší pojišťovací společnost tak pružně reagujeme na aktuální trendy a potřeby klientů,“ vysvětluje Karel Waisser.